RELATIE TUSSEN: PERSOONLIJKHEID EN BDSM

Credits to:

Auteur: M.J.W. TeuwenANR: 901370Begeleider: Andreas WismeijerBachelorthesis Psychologie & GezondheidDepartement OntwikkelingspsychologieTilburg UniversityJuni,2014

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen seksualiteit en persoonlijkheid en er is onderzoek verricht naar het fenomeen BDSM.
Echter is er nog geen onderzoek verricht naar de relatie tussen persoonlijkheid en BDSM.Methode.
In deze studie hebben 902 BDSM participanten en 434 personen van de controlegroep de online vragenlijsten compleet ingevuld.
Verschillen in gemiddelde tussen de BDSM groepen werden getest met behulp van Guttman’s λ2.
Daarnaast werd er gekeken naar de effectgrote met behulp van de 2. Resultaten.
Mensen die de dominante rol innemen scoren lager op Neuroticisme dan de personen die de Submissieve-of Switch rol innemen tijdens het participeren in BDSM. Daarnaast scoren Dominante BDSMers over lager op Altruïsme dan Submissieve-en Switch BDSMers. Conclusie. Wij concluderen dat er een relatie is tussen de persoonlijkheidskarakteristieken en de rol die een persoon inneemt tijdens het participeren in BDSM.
Trefwoorden: BDSM, SM, Seksualiteit, Persoonlijkheid, Altruïsme, NeuroticismeIntroduction.

In the last decades, an increasing volume of research has examined the relation between sexualityand personality.
Moreoveron the phenomenon BDSM.However the relation between personality and BDSM has not been examined yet.Methods. For this aim, 902 BDSM and 434 control participants completely filled out online questionnaires.
The differences in means between the different BDSM groups were tested with Guttman’s λ2. Furthermore the effect size is examined with partial 2.Results.

The results suggest that people who prefer the Dominance role whenparticipating in BDSM were less Neurotic than the BDSM participants who prefer the Submissive-and Switch role. Dominant BDSM participants were also less Agreeableness than Submissive-and Switch BDSM participants.RELATIE TUSSEN PERSOONLIJKHEID EN BDSM3Conclusion.We conclude that there is a relation between personality and the role which a person takes during the BDSM participation.Keywords: BDSM, SM, Sexuality, Personality, Agreeableness, NeuroticismRELATIE TUSSEN PERSOONLIJKHEID EN BDSM4IntroductieBDSMWanneer men denkt aan BDSM, worden er verschillende stereotypen opgeroepen zoals: freaks, mensen met seksuele problemen, mensen met een achtergrond van seksueel misbruik, mensen die psychologisch abnormaal zijn en angstig of niet aangepast. Maar is dit in overeenstemming met de waarheid (Bezreh, Weinberg & Edgar, 2012; Richters, Vissers, Rissel, Grulich & Smith, 2008). Meerdere studies geven een indicatie voor het aantal mensen dat participeert in BDSM. Uit een onderzoek van Masters, Johnson en Kolodny (1995)komt naar voren dat ongeveer 10% van de Noord-Amerikaanse bevolkingregelmatig participeert in BDSM. Kolmes, Stock en Moser (2006)concluderendat 14% van de mannen enongeveer 11% van de vrouwen participeren in enige vorm van BDSM. BDSM wordt hierbij gedefinieerd als seksueel gedrag waarbij plezier wordt ervaren door pijn en dit zorgt voor een psychologische of seksuele voldoening. Tevens geeft 50% van de populatie aanenige seksuele opwinding te ervaren bij bijten (Kolmeset al., 2006). Daarnaast fantaseert ongeveer 65% van de populatie over vastgebonden te worden en 62% fantaseert erover om zijn/haar partner vast te binden (Renaud & Byers, 1999).BDSM refereert naar drie predominante concepten van sadistisch gedrag. De concepten bestaan uit Bondage en Discipline (B&D), Dominantie en Submissief (D&S), en Sadisme en Masochisme(S&M). Ondanks dat deze concepten aan elkaar gerelateerd zijn, zullen de individuen op basis van hun voorkeur een keuze maken tussen, of een combinatie maken van, deze concepten en deze integreren in hun seksuele activiteit (Haymore, 2002). Zo kan een persoon de dominante rol, (diegene die controle heeft), de submissieve rol (diegene die geen controle heeft) of de switch rol (hierbij wordt er gewisseld van rol afhankelijk van de gelegenheid)op zich nemen(Wismeijer, & Assen, 2013). De meest voorkomende activiteiten van BDSM bestaan uit: rolspellen, bondage, fetisjen spanken (Stockwell, Walker & Eshleman, 2010).Onderzoek toont aan dat biseksuele-en homoseksuele mannen significant meer participeren in BDSMwaarbij leeftijd,taal, educatie, woonplaats of relatiestatus geen rol speelt. Vrouwen tussen de 16 en 19 jaar participeren vaker in BDSM, waarbij vrouwen ouder dan 50 jaar nauwelijks in BDSM participeren. Vrouwen die participeren in BDSM zijn vaker RELATIE TUSSEN PERSOONLIJKHEID EN BDSM5biseksueel of lesbisch, hebben een partner waar ze niet mee samenwonen en wonen tevens vaker in een afgelegen gebied. BDSM isbij vrouwen niet gerelateerd aan taal of educatie (Richters et al., 2008).Ondanks dat BDSM meer geaccepteerd wordt dan voorheen, gaat het alsnog gepaard met een sociaal stigma. Er werd gedacht datBDSM participantenpsychologisch niet gezond zijnen werd het participeren in BDSM gezien als pervers (Bezreh et al., 2012; Bourdage,Lee, Ashton& Perry, 2007; Gosselin & Wilson, 1980). Daarnaast werd eraangenomen dat deze personen een verleden hebben gehad van seksueel misbruik of seksuele problemen. Recent onderzoek toont aan datBDSM niet gerelateerd is aan enige seksuele problemen in het verleden zoals verlies van interesse in seks, problemen met het krijgen van een orgasme, te snel een orgasme krijgen, pijn tijdens geslachtsgemeenschap, angst om te presteren, problemen met uiterlijk, erectiestoornis of vaginale droogheid (Richters et al., 2008).In het onderzoek van Richters et al. (2008) komtnaar voren dat participanten van BDSMineen goede psychologische gezondheidverkeren. Mannen die participerenin BDSM vertonenminder leed in tegen stelling tot decontrolegroep. Dit resulteerter in dathet welzijn van BDSMers hoger is dan de controlegroep niet BDSMers. Deze resultaten suggereren dat BDSM participanten eengoede psychologischegezondheid hebbenin plaats van psychologische afwijkende eigenschappen. Zoals eerder aangegeven zijn deze onderzoekresultaten in strijd met de assumpties die men jarenlang heeft gehad ten opzichten van BDSMers (Wismeijer & van Assen, 2013). Echter heeft sadisme en masochisme tegenwoordig nog steedseen medisch stigma (Bezreh et al., 2012). Volgens deDSMIV(American Psychiatric Association, 2000)wordensadisme en masochisme nog steeds gezien als een psychologische ziekte, mits dit gepaard gaat met leed of aantasting van zichzelf of anderen. Dit laatste is bij participanten van BDSM niet het geval, aangezien ze geen leed overhouden aan het uitoefenen van BDSM (Richters et al., 2008)Big Five Persoonlijkheid en seksualiteitDe Big Five is een wereldwijd geaccepteerd systeem waarmee je inter-en intra individuele persoonlijkheidseigenschappen kunt identificeren (Raad &Doddema,2006). Het omvat5 dimensies van persoonlijkheid,bestaande uit: Extraversie, Consciëntieusheid, Openheid, Neuroticisme en Altruïsme. Extraversie is gerelateerd aan de mate waarin een persoon uitgesproken en sociaal is. De dimensie extraversie omvat onder andere de RELATIE TUSSEN PERSOONLIJKHEID EN BDSM6eigenschap dominantie. Consciëntieusheidrefereert naar de mate waarin een persoon verantwoordelijk, doelgericht is en de mate waarin een persoon zijn/haar impuls kancontroleren. Openheid refereert naar de mate waarin een persoon open staat voor creativiteit, intellectuele uitdaging en de bereidheid om nieuwe activiteiten uit te proberen. Neuroticismerefereert tenslotte naar de mate waarin een persoon emotioneel stabiel en aangepast is (Miller et al., 2004).Altruïsmeis gerelateerd aan de mate waarin een persoon omgaat met andere, begrijpend en vertrouwend is en zijn/haar interpersoonlijke stijl heeft. De laatste decennia is veel onderzoek verricht met het doel meerinzicht te krijgen in de relatie tussen persoonlijkheid en seksualiteit. Echter is onduidelijk wat de relatietussenpersoonlijkheid enBDSMis. Daarom zal dit onderzoekzichvooral richten op BDSM participanten, de rol die ze innemen tijdens deze seksuele activiteit en hun persoonlijkheid. Hieruit vloeit de volgende onderzoeksvraag voort:Verschillen Dominante BDSMers van Submissieve en Switch BDSMers op de persoonlijkheidseigenschappen Neuroticisme en Altruïsme?De persoonlijkheidseigenschappen Neuroticisme en Altruïsme zijn in het onderzoek opgenomen, omdat er op basis van de hedendaagse literatuur een verschil wordt verwacht van deze persoonlijkheidseigenschappen voor de verschillende BDSM groepen. Eysenck onderzocht in 1976 of er een relatieis tussen Extraversie en seksueel experimenteren (Shafer, 2001). Eysencksuggereerdedat extravertepersonen eerder seksueelactief zijn, vaker seks hebben enmeer gevarieerde attitudes en interesses hebben. Daarnaast suggereerde hij datextraverteindividuenmeer seksuele partners hebbenin tegenstelling tot introverte individuen.
Recenteronderzoekondersteunt deze resultaten: Barnes, Mlamuth en Check (1984)concluderen dat extraverte personen op jongere leeftijd hun eerste seksuele ervaring opdoen.
Extraverte individuen zijn seksueel gezien enthousiaster, waarbij introverte personen hogere mate van nervositeit ervaren tijdens seks(Heaven,Crocker, Preston, Ward & Woordbridge, 2003). Extraverte individuen hebben een hedonistische visie op seks en zijn nieuwsgierig,dit resulteert erin dat extravert en over het algemeen meer seksuele partners hebben (Barnes et al., 1984). Dit is deels te verklaren door de eigenschap sociabiliteit die extraverte personen bezitten, dit zorgt ervoor dat zij contacten zoeken met medemensen en zodoende eerder in de gelegenheid komen om een potentiële seksuele partner te ontmoeten (Miller et al., 2004).

Volledige thesis cfr. => http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=134805

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.